Grupa Narciarska Oratorium Świętokrzyskiego

Grupa Narciarska Oratorium Świętokrzyskiego

 

Grupa Narciarska prowadzi swoją działalność w ramach Oratorium Parafii pw. Podwyższenia Krzyż św. w Kielcach. Działalność GNOŚ ma na celu świadczenie dobra lokalnej społeczności, przede wszystkim dzieciom i młodzieży, przez promowanie zdrowego trybu życia, związanego z uprawianiem narciarstwa zjazdowego. Swoją działalność prowadzi w oparciu o bezinteresowne zaangażowanie i pracę społeczną ludzi dobrej woli, i nie jest ukierunkowane na przynoszenie zysku (non profit).

Cele

Nadrzędnym celem działalności GNOŚ jest wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży przez promowanie zdrowego stylu życia i aktywne uprawianie narciarstwa rekreacyjnego. Cel nadrzędny realizowany jest poprzez wielowymiarową działalność mającą na uwadze cele bardziej szczegółowe:

 • opanowanie umiejętności jazdy na nartach
 • doskonalenie technik narciarskich
 • kształcenie postaw gwarantujących bezpieczne uprawianie narciarstwa i bezpieczne korzystanie z infrastruktury narciarskiej
 • zdobywanie wiadomości na temat doboru, przygotowania i używania sprzętu narciarskiego
 • propozycje zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną
 • kształcenie wrażliwości osoby na piękno przyrody i odpowiedzialnego korzystania z jej uroków
 • nabywanie umiejętności społecznych poprzez przynależność do grupy rówieśników
 • kształcenie postawy osiągania celów poprzez cierpliwą i systematyczną pracę

Formy działalności

 • organizacja i prowadzenie stacjonarnego szkolenia narciarskiego (w różnych grupach wiekowych, na różnych poziomach zaawansowania)
 • organizacja jednodniowych i wielodniowych wyjazdów narciarskich
 • organizacja zajęć mających na celu przygotowanie do rozpoczęcia sezonu narciarskiego
 • prowadzenie wykładów i warsztatów na tematy związane z narciarstwem
 • organizacja spotkań mających na celu propagowanie kultury narciarskiej poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacje filmów itp.

Odbiorcy

Odbiorcą działalności GNOŚ może być każda osoba (zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli) wyrażająca chęć uczestniczenia w proponowanych inicjatywach z zachowaniem ich regulaminu. Pierwszeństwo uczestnictwa w ofercie GNOŚ posiadają:

 1. Dzieci i młodzież zapisana do GNOŚ
 2. Ministranci, lektorzy oraz scholanki parafii św. Krzyża w Kielcach
 3. Dzieci i młodzież należąca do grup parafii św. Krzyża w Kielcach
 4. Dzieci i młodzież Oratorium Świętokrzyskiego
 5. Dzieci i młodzież mieszkająca na terenie parafii św. Krzyża w Kielcach
 6. Dzieci i młodzież spoza parafii św. Krzyża w Kielcach

W przypadku akcji wyjazdowych powyższe zasady odnoszą się również do rodziców dzieci i młodzieży.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników o zapisach, oprócz wyżej wymienionych kryteriów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa

Każda inicjatywa proponowana przez GNOŚ, w zależności od formy, posiada własny regulamin organizacyjny określający szczegółowe warunki uczestnictwa. Koniecznym warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców.

Sprzęt narciarski

Uczestnicy starają się o sprzęt narciarski we własnym zakresie. Obowiązkowo muszą posiadać: narty, buty, kije, kask (kask obowiązuje w Polsce wszystkich do ukończenia 16 roku życia), odzież odpowiednią do warunków pogodowych. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego w ramach GNOŚ.

W przypadku braku sprzętu narciarskiego niewielką ilość par nart można wypożyczyć w GNOŚ.

Planowane inicjatywy GNOŚ

Podczas sezonu narciarskiego 2019/2020 planowane są następujące inicjatywy:

 • Kurs nauki jazdy na nartach Kielce Stadion
 • Doskonalenie technik narciarskich Kielce Stadion
 • Rodzinny wyjazd narciarski na rozpoczęcie sezonu 7 grudnia 2019.
 • Rodzinny obóz narciarski Bormio 2020
 • Spotkania o tematyce narciarskiej
 • Jednodniowe wyjazdy narciarskie

Szkolenie z zakresu jazdy na nartach oraz doskonalenia technik narciarskich będzie realizowane w ramach Kursu nauki jazdy oraz podczas organizowanych wyjazdów.

wyjazdach organizowanych przez GNOŚ będą mogły brać udział osoby nie zapisane do GNOŚ.

Spotkania o tematyce narciarskiej będą miały charakter otwarty – dla wszystkich zainteresowanych.

 


 

Oratoryjna Grupa Narciarska organizuje kurs nauki jazdy na nartach. Rozpoczęcie kursu 23 grudnia o godzinie 17.00. Zapisy w biurze Oratorium lub u ks. Wojciecha Krawczyka. Koszt 320 zł obejmuje sześć spotkań, w tym cztery dwugodzinne na stoku z instruktorem, karnety na wyciągi oraz wypożyczenie sprzętu narciarskiego. Terminy spotkań:

23.12. g. 17.00 –  spotkanie wstępne

23, 27.12. – dobór sprzętu

30.12 . g. 17.30 – zajęcia na stoku

7.01.  g. 17.30 – zajęcia na stoku

13.01. g. 17.30 – zajęcia na stoku

20.01. g. 17.30 – zajęcia na stoku

Powyższe terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności związanych z pogodą.